Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на ОбС-Пловдив на 14 септември
Източник: ПОТВ 15:24 / 11.09.2017
© архив

1. 17XI-323/ 08-09-2017 - Удостояване на Петър Кирилов Анастасов със званието 'Почетен гражданин на град Пловдив'
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

2. 17XI-293 / 11-08-2017 - Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2016 г.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

3. 17XI-320/ 07-09-2017 - Изменение на бюджета на Община Пловдив за 2017 година
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

4. 17XI-316/ 01-09-2017 - Изменение на бюджета на Общинска фондация 'Пловдив 2019' за 2017 г.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

5. 17XI-317/ 04-09-2017 - Делегиране на директора на ДГ 'Маргаритка'-р-н 'Източен', гр.Пловдив , права по управлението на разходите за хранене на децата, посещаващи втория адрес на детското заведение /подблоково пространство/ находящо се на ул.'Острец' № 8, гр.Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

6. 17XI-304 /25-08-2017 - Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за 2017 г. по проект 'По-добър живот' в район 'Тракия', Община Пловдив в размер на 75 000 лв.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

7. 17XI-295/ 17-08-2017 - Одобряване на невъзстановени разходи по проект 'Услуги за по-добър живот - район 'Северен, Пловдив' с № BG05M90P001-2.002-0223-C01 в размер на 294.78 лв. за сметка на бюджета на Община Пловдив за 2017 година
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

8. 17XI-325/ 08-09-2017 - Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез финансов лизинг на 5(пет) боря фабрично нови автомобила необходими за 'Домашен социален патронаж' към община Пловдив, за дирекция 'Социална политика' Община Пловдив и за ОП 'Младежки център'- Община Пловдив за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

9. 17XI-263/ 24-07-2017 - Преобразуване чрез вливане на Многопрофилна болница за активно лечение 'Св.Мина-Пловдив' ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 115531627 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н 'Централен', ул.'Иван Вазов' № 59 в Многопрофилна болница за активно лечение 'Св.Пантелеймон-Пловдив' ЕООД гр.Пловдив, ЕИК 115517517, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н 'Южен', бул. 'Никола Вапцаров' № 9 и прекратяване без ликвидация (отл. от 01. 08. 2017 г. за следващото заседание) Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

10. 17XI-329/08-09-2017 - Изменение на Решение № 274, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г.
Вносител: общинския съветник д-р Аргир Аргиров - Председател на комисията по чл.7 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

11. 17XI-321/ 08-09-2017 - 1.Внасяне на парична вноска в размер на 100 000 /сто хиляди/лева за увеличение на капитала на 'ДКЦ VI-Пловдив' ЕООД гр.Пловдив; 2.Изваждане от активите на 'ДКЦ VI-Пловдив' ЕООД недвижим имот -четириетажна масивна сграда със застроена площ от 598 кв.м., намираща се в гр.Пловдив, ул.'Любен Каравелов' № 5; 3.Намаляване на капитала на 'ДКЦ VI-Пловдив' ЕООД с балансовата стойност на недвижимия имот; 4.Промяна в текста на Дружествения /учредителния/ акт на 'ДКЦ VI-Пловдив' ЕООД гр. Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

12. 17XI-327/ 08-09-2017 - Обявяване на недвижим имот общинска собственост,находящ се в гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" № 11, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56784.518.457 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив с площ от 5693кв.м., с трайно предназнчение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване:За друг обществен обект, комплекс, за който поземлен имот е отреден УПИ I-518.457, за образование и здравеопазване,с предназначение: сграда за образование, за частна общинска собственост
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

13. 17XI-302/ 25-08-2017 - Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс, с предмет: 'Отдаване под наем на сграда, нежилищен имот-публична общинска собственост, предоставена за управление на НУ 'Христо Ботев', гр.Пловдив представляващ сграда за търговия със застроена площ от 21кв.м.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

14. 17XI-300/ 25-08-2017 - Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на два броя недвижими имота, част от имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на СУ 'Любен Каравелов', по две позиции, а именно: Обособена позиция №1: Помещение за звукозаписно студио, с площ 72.00кв.м.; Обособена позиция №2: Ученически павилион за продажба на закуски и други храни с площ от 10.50кв.м.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

15. 17XI-319/ 05-09-2017 - Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Пловдив, одобрен с решение № 375 от 2007 г. и одобряване на допълнение към задание за изменение на Общия устройствен план на Пловдив, прието с решение № 281 от 16.06.16 г. на Общински съвет -Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

16. 17XI-289/08-08-2017 - Допускане изработване на ПУП-парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен проект:'Трасе за външно електроснабдяване от РУ 20 kV на БКТП 'Дор Нед' в ПИ 243.25 преминаващо през ПИ 56784.244.25; 249.57;269.376;275.73-полски пътища и др.имоти по приложен регистър в землище на гр.Пловдив, за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н Западен, местност 'Прослав', гр. Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-1894/02. 08. 2017

17. 17XI-288 /08-08-2017 - Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: 'Трасе за външно електроснабдяване от В/ст 'Прослав' в ПИ с ИД 56784.269.375, преминаващо през ПИ с ИД 56784.269.377.;224.53;224.54;268.88-полски пътища в землище на кв. Прослав, за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н 'Западен', местност 'Прослав', гр. Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-1894/02. 08. 2017

18. 17XI-305/25-08-2017 - Вземане на решение за даване на едномесечен срок на 'ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП' ЕООД, ЕИК131394941, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.'Офрей' №9, район 'Лозенец', представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Димитър Василев Попов, концесионер по договор, подписан на 26.01.2006г. с община Пловдив за обект 'Старинен Пловдив'-ул.'Съборна'20 за изплащане на годишно концесионно възнаграждение за 2016г., дължимо съгласно чл.3,т.2 от договора
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

19. 17XI-328/ 08-09-2017 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', ул.'Райко Даскалов' № 53 /Дом Левски/, зала с площ от 49 кв.м. на втори етаж в четириетажната сграда, на Сдружение 'Общобългарски комитет Васил Левски'
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

20. 17XI-326/ 08-09-2017 - Вземане на решение за допълване на приложението към Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г., приета с Решение №16, взето с Протокол №2/26.01.2017г. на Общински съвет-Пловдив, в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

21. 17XI-318/ 05-09-2017 - Отчет за изпълнение на решенията, взети от Общински съвет - Пловдив за следните периоди: 1.От 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.; 2.От 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., отчетени с решение № 8 от 19.01.17 г. - 'в процес на изпълнение', съгласно приложението към него; 3.От 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., отчетени с решение № 8 от 19.01.17 г. - ' в процес на изпълнение', съгласно приложението към него.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

22. 17XI-322/ 08-09-2017 - Отпускане на целева субсидия в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лв. на 'Център за кожно-венерически заболявания-Пловдив' ЕООД за извършване на ремонт на недвижим имот-сграда, включена в капитала на дружеството
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

23. 17XI-315/ 29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Многофункционална спортна зала', приет с решение № 320 на Общински съвет Пловдив от 27. 08. 2015 г.; §1. Отмяна на Приложение № 2 'Опис на предоставеното имущество' към Правилника за устройството и дейността на ОП'Многофункционална спортна зала' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

24. 17XI-314 /29-08-2017 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Паркиране и репатриране', приет с решение № 17 на Общински съвет Пловдив от 19.01.2012 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Паркиране и репатриране' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

25. 17XI-313 /29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Организация и контрол на транспорта', приет с решение № 406 на Общински съвет от 25.10.2006 г.; §1.Промяна на чл.3 от Раздел I. Статут на предприятието-Адрес на управлението на ОП 'Организация и контрол на транспорта'; §2.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ''Организация и контрол на транспорта'' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

26. 17XI-312 /29-08-2017 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Градини и паркове', приет с решение № 405 на Общински съвет Пловдив от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Градини и паркове' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

27. 17XI-311 /29-08-2017 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Радостни обреди', приет с решение № 341 на Общински съвет от 02.08.2007 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Радостни обреди' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

28. 17XI-310 /29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Траурна дейност', приет с решение № 408 на Общински съвет от 25.10.2006 г.; §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Траурна дейност' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

29. 17XI-309 /29-08-2017 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Общинска охрана', приет с решение № 15 на Общински съвет Пловдив от 19.01.2012 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Общинска охрана' и приемане на ново Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

30. 17XI-308/29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Общински пазари', приет с решение № 407 на Общински съвет Пловдив от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Общински пазари' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

31. 17XI-307/29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Туризъм', приет с решение № 306 от 03.08.2010 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Туризъм' и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

32. 17XI-306 /29-08-2017 - 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Жилфонд', приет с решение № 403 от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Жилфонд' и приемане на ново Приложение № 2
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

33. 17XI-299 /24-08-2017 - I.Отмяна на Решение№ 171, взето с Протокол № 9 от 15. 05. 2017 г. на Общински съвет; II. 2. Приемане на оценка на непарична вноска/апорт/ на основание чл.27, ал.2 от ТЗ, в размер на 26 000лв. за увеличаване капитала на 'ДКЦ II-Пловдив' ЕООД; 2. Внасяне на непарична вноска /апорт/ в капитала на 'ДКЦ II-Пловдив' ЕООД в размер на 26 000 лв., представляваща вземане по безлихвен заем, отпуснат на 'Медико-техническа лаборатория I-Пловдив' ЕООД; III. Увеличаване на записания капитал на 'ДКЦ II - Пловдив' ЕООД , ЕИК 000463258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. 'Шести септември' № 110 с непарична вноска /апорт/ от 26 000 лв., чрез записване на нови дялове; IV. Приемане на актуализиран Дружествен /Учредителен/ акт за отразяване на промените в увеличаването на записания капитал на 'ДКЦ II - Пловдив' ЕООД
Вносител: инж. Розалин Петков - Зам.-кмет на Община Пловдив

34. 17XI-301/ 25-08-2017 - Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол от 419,67кв.м., предоставен за управление на СУ 'Св.Кирил и Методий', находящ се в гр.Пловдив, ул.'Явор'№31
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

35. 17XI-297/21-08-2017 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н Западен, ул.'Йордан Гавазов' № 1, бл.2006, вх.В, ет.8, ап.29/67, с площ на обекта 97,73 кв.м. на правоимащия наемател Стоян Николов Ламбов
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

36. 17XI-294 /14-08-2017 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК 'Тракия', бл.194, вх.Д,ет.7, ап. 22, самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.917.5.32, на правоимащите наематели Женя Атанасова Неделчева -Мизинова и Иван Весков Мизинов
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

37. 17XI-291 /09-08-2017 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Източен', ул.'Възход' № 29, бл.4014, вх. З, ет.2 , ап.4/43 с площ на обект 46, 30 кв.м. на правоимащата наемателка Евелина Чавдарова Ангелова
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

38. 17XI-290 /09-08-2017 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Източен', ул.'Лотос' № 7 бл.248, вх.А, ет.3, ап.9 , с площ на обекта 52,00 к.м. на правоимащите наематели Анка Велева Илиева и Михаил Игнатов Илиев Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

39. 17XI-324 /08-09-2017 - Вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.646.1.22, находяща се в гр.Пловдив, р-н Тракия, бивш РУМ 'Тракия', в недвижим имот-чос, а именно:поземлен имот с идентификатор 56784.540.646, с площ 7535 кв.м., в полза на 'Тракия лизинг-99' ЕООД
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

40. 17XI-292 /10-08-2017 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост , находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', ул.'Райко Даскалов' № 53 , самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.414.1.83 , с площ на обекта 20 кв.м. на Сдружение с обществено полезна дейност 'Камара на вътрешните одитори в Южна България'
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

41. 17XI-296/ 17-08-2017 - Отдаване под наем на недвижим имот-ЧОС, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 178 кв. м, състояща се от шест стаи, сервизни помещения и коридори, заснета по кадастрална карта и кадастралните регистри - одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. Местонахождение на обекта:гр.Пловдив, р-н 'Северен', ул. 'Сърнена гора' № 1, попадащ в част от парцел озеленяване, кв. 570 и улична регулация, при граници на имота: на запад-улица 'Сърнена гора', от изток, юг и от север-общински терен
Вносител: инж. Ральо Ралев - Кмет на район "Северен", Община Пловдив

42. 17XI-287 /01-08-2017 - Вземане на решение за отмяна на Решение № 350, взето с Протокол № 16 от 21. 09. 2006 г. за възлагане на 'Международен панаир - Пловдив' ЕАД опазването, ремонтирането и съхраняването на обект; пешеходен подлез под бул. 'Цар Борис III Обединител', между хотел 'Марица' и 'Международен панаир - Пловдив' ЕАД, представляващ недвижим имот- публична общинска собственост
Вносител: инж. Ральо Ралев - Кмет на район "Северен", Община Пловдив

43. 17XI-298 /24-08-2017 - Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение №22, взето с Протокол №4 от 17.02.2005г. на ОбС-Пловдив
Вносител: Георги Титюков - Зам.-кмет на Община Пловдив

44. 17XI-303/ 25-08-2017 - Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
Вносител: Георги Титюков - Зам.-кмет на Община Пловдив 

Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
ЗАЩО НЕ ИЗГОНИХМЕ РУСКИ ДИПЛОМАТИ ?
Защото сме балансирани
Защото нямаме доказателства кой е отровил Достал
Защото Русия е нашата освободителка
Защото ни е страх да не дойде отново техният патриарх да ни се кара
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: