Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на ОбС-Пловдив на 15 февруари
Източник: ПОТВ 14:11 / 14.02.2018
© архив

1. 18XI-38/30-01-2018 - Участие на община Пловдив в редовно заседание на Общо събрание на 'Асоциация по В и К - Пловдив' на 22.02.2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на община Пловдив

2. 18XI-50/07-02-2018 - Дарение на парични средства в размер общи на 3150 лв. за издаване на документи за пребиваване в полза на 10 студенти, украински граждани от българска народност, приети да се обучават по специалност 'Софтуерно инженерство' , професионално направление 'Информатика и компютърни науки', съгласно сключен между община Пловдив и ПУ 'Паисий Хилендарски' Меморандум за сътрудничество, одобрен с решение № 272 от 16.06.16 г. на Общински съвет Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

3. 18XI-49 /07-02-2018 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр.Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

4. 18XI-56/09-02-2018 - Вземане на решение за допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28, взето с протокол № 2 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Пловдив в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.


5. 18XI-55 /09-02-2018 - Вземане на решение за придобиване от страна на община Пловдив на недвижим имот,находящ се в гр.Пловдив, ул.'Цар Ивайло' №2 за сумата от 353 333 лв. достигната при проведената на 06.02.2018 г. публична продан
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

6. Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, в частта на § 28, в частта му за §7 и § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 1 от 23. 01. 2018 г. на Общински съвет - Пловдив

7. 18XI-51/07-02-2018 - Одобрение на предоставяне на съфинансиране на проектно предложение 'Образователна инфраструктура' - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив' в размер на 2 110 753.89 лв. , по процедура 'Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Пловдив' - ос 1 на Оперативна програма 'Региони в растеж ' 2014-2020 '
Вносител: Димитър Кацарски - Зам.-кмет на община Пловдив

8. 18XI-46 /07-02-2018 - Съгласие община Пловдив да участва като партньор чрез второстепенния си разпоредител с бюджетни средства -Комплекс за социални услуги 'Свети Георги'-Пловдив за финансиране по Програма Erasmus+ по проект с кандидат Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Вносител: Георги Титюков - Зам.-кмет на община Пловдив

9. 18XI-43/05-02-2018 - Възможност за участие на община Пловдив в процедура № BG05М9ОР001-2.008 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 'Подкрепа за лица с увреждания' по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.' с конкретен бенефициент -община Пловдив
Вносител: Стефан Стоянов - Зам.-кмет на община Пловдив

10. 18XI-53/08-02-2018 - Подписване на споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Performing Arts Strategies /САЩ/
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

11. 18XI-54/08-02-2018 - Определяне на лицензиран експерт-счетоводител за заверяване на годишния финансов отчет на общинска фондация 'Пловдив 2019' за 2017 г.
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

12. 18XI-47/07-02-2018 - Условията и реда за приемане на годишните финансови отчети за 2017 г. на едноличните търговски дружества, собственост на община Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-52 /08-02-2018 - Даване на разрешение за подписване на Анекс № 1 към договор а банков кредит № ДУ-02/22.02.2012 г. и подписване на Анекс № 1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22.02.2012 г. към Договор за банков кредит № ДУ-02/22.02.12 г., сключен между 'Сибанк' ЕАД и 'МБАЛ Св.Мина'-Пловдив ЕООД Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-48/07-02-2018 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Градини и паркове', приет с решение № 405 от 25.10.2006 г., както следва: §1.-§3 Отмяна на Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Градини и паркове' и приемане на актуализирано Приложение № 1
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-45 /05-02-2018 - Одобряване на ПУП -Парцеларен план по смисъла на чл.110 , ал.1,т.5 от ЗУТ, за линеен обект:'Трасе за външно електроснабдяване от В/ст. 'Прослав' в ПИ с ИД 56784.269.375 , преминаващо пред ПИ с ИД 56784.269.377; 224.53; 224.54; 268.88-полски пътища в землище на кв.Прослав, гр.Пловдив за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н 'Западен', местност 'Прослав' гр.Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

16. 18XI-42/05-02-2018 - Допълнение на 'Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив - площад 'Централен', ул.'Княз Александър I Батенберг', площад 'Римски стадион', ул.'Райко Даскалов'-до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства' - територията на кв.Капана
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

17. 18XI-44/05-02-2018 - Допълнение на 'Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив - площад 'Централен', ул.'Княз Александър I Батенберг', площад 'Римски стадион', ул.'Райко Даскалов'-до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства' - в обхвата на зона Б
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

18. 18XI-41/05-02-2018 - Допълнение на 'Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства, разположени в обхвата на Спортен комплекс 'Отдих и култура', заключена между следните граници:на север -коритото на р.Марица, на изток -бул.'Копривщица', ул.'Ясна поляна', ул.'Братия', бул.'Шести септември', на юг-бул.'Свобода', ул.'Парк Отдих и култура' , на запад -крайна регулационна граница на ППРП 'Спортен комплекс Отдих и култура', гр.Пловдив, одобрен с решение № 368 от 29.11.2001 г. на Общински съвет Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

19. 18XI-40/05-02-2018 - Даване на съгласие за изграждане на 'Бюст-паметник на Никола Петков' в улична регулация -тревна площ между ул. 'Гладстон' и ул.'Никола Петков', гр.Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

20. 18XI-39/05-02-2018 - Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на летеца и космонавт Игор Волк в УПИ I-Хълм на Освободителите, кв.328, гр.Пловдив
Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.
Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕБОРИ ИВАН ТОТЕВ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА БОРБА ЗА КМЕТСКИЯ ПОСТ ПРЕЗ 2019
Здравко Димитров
Районен кмет от ГЕРБ
Славчо Атанасов
Борислав Инчев
Дани Каназирева
Йордан Иванов
Друг десен кандидат
Кандидат на БСП
Само обединен опозиционен кандидат
Никой не може да го пребори
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: