Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на ОбС-Пловдив за 14 март
Източник: ПОТВ 09:05 / 14.03.2018
© gustonews

1. 18XI-91 /02-03-2018  - Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.500 по КК и КР на гр. Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ III-540.500, детска градина, кв.37, по плана на ЖР 'Тракия', гр.Пловдив, за публична общинска собственост.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          2. 18XI-89 /02-03-2018 - Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.486 по КК и КР на гр.Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ I -540.486, детски комбинат, кв.37, по плана на ЖР 'Тракия', гр.Пловдив, за публична общинска собственост

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          3. 18XI-95 /08-03-2018 - Одобряване на бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2019-2021 година              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          4. 18Х-21 от 30. 01. 2018 г. - Предложение на Местна гражданска инициатива "Да спасим културен център "Тракарт“.

          5. 18XI-98/08-03-2018 - Одобряване на Проект за изменение на ПУП -План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-1,2, III-514.1008, обществено обслужващи дейности и УПИ IV 514.41 за обществено делово обслужване, кв.4 по плана на ЖК 'Отдих и култура' гр.Пловдив                       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          6. 18XI-97 /08-03-2018 - Изменение на решение № 367 на Общински съвет - Пловдив, взето с протокол № 19 от 26.10.2017 г. и одобряване на задание за изработване на ПУП-Изменение на План за регулация и застрояване за озеленяване 'Парк 'Отдих и култура'-Запад' и Работен Инвестиционен Проект 'Възстановяване и опазване на естествени крайречни местообитания на видове, предмет на  ЗЗ 'Река Марица ' и ЗЗ 'Марица Пловдив', в парк 'Отдих и култура' - Запад, гр.Пловдив                  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

         7. 18XI-93 /07-03-2018  - Даване на съгласие за изменение на ПУП на част от кв.161-нов, 327 - стар и кв.172-нов, 328-стар по плана на Централна градска част-Пловдив, във връзка със заявление вх.№17ВУЗ399/23.01.2018 г. от ПУ 'Паисий Хилендарски'            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

        8. 18XI-96 /08-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Тракия' бл.16, вх.Б, ет.1, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.227.1.144 с площ 73,7 кв.м състоящ се от помещение с площ 34,2 кв.м, предверие с площ 10,4 кв.м, коридор с площ 18,2 кв.м, тоалетна с площ 1,7 кв.м, предверие 2,7 кв.м, коридор с площ 2,2 кв.м и обслужващо помещение с площ 4,3 кв.м, ,  от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.227 на Сдружение с нестопанска цел 'Подкрепа'                    

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          9. 18XI-100 /08-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собстеност, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Княз Черказки' № 40, а именно: сграда с идентификатор 56784.520.1618.1- жилищна сграда; сграда с идентификатор:  56784.520.1618.2-хангар, депо, гараж; сграда с идентификатор 56784.520.1618.3 - жилищна сграда - еднофамилна, ведно с поземлен имот с идентификатор 56784.520.1618

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

        10. 18XI-94/ 07-03-2018  -    Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №28, взето с Протокол №2 от 30.01.2018 г. на Общински съвет - Пловдив                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

         11. 18XI-84 /02-03-2018       - Избор на управител на 'Инсинератор-Пловдив 'ЕООД - търговско дружество със 100 % на участие на община Пловдив                        

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

          12. 18XI-86 /02-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', ул.'Димитър Цончев' № 11, на Фондация 'За нашите деца'.

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          13. 18XI-83 /01-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район 'Централен', ул. 'Княз Александър І ' № 27 на Сдружение 'Дружество на пловдивските художници'                        

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          14. 18XI-88 /02-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', пл.'Централен' №1,представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.937.2.1за извършване на дейност - за ресторант.

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 15. 18XI-90 /02-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.'Пещерско шосе', а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.510.590 по КК и КР, с площ от 658 кв.м, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който поземлен имот е отреден УПИ XXXIII-510.590, за смесено общ.обслужване.           

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          16. 18XI-87/ 02-03-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Северен', ул.'Победа' № 21а, бл.3102, секция 'С4', ет.7, ап.28, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.551.1.28, брой нива на обекта: 1, от сграда № 1, с предназначение, жилище, апартамент, включен във фонд 'Ведомствен', на правоимащата наемателка Вяра Георгиева Колева

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

         17. 18XI-85 /02-03-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул.'Звезда' № 28, бл.2016а, вх.'Е', ет.1, ап.1/10, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.1025.1.1 на  правоимащата наемателка - Роси Георгиева Бимбалова

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          18. 18XI-82/01-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Стръмна' № 8а, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.61.1.1 ведно с 5/6 ид.части от поземлен имот с идентификатор 56784.519.61

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          19. 18XI-99 /08-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок  от пет години на обект - частна общинска собственост, със застроена площ от 410 кв.м,разположен в улична регулация , подмостово пространство на пешеходен мост на р.Марица-южна рампа, гр.Пловдив, на Фондация 'Безгрижно детство'           

Вносител: Георги Стаменов – Кмет на район "Централен“

          20. 18XI-92 /07-03-2018  - Закриване на ДДЛРГ 'Княгиня Мария-Луиза' и разкриване на нов Комплекс за социални услуги                

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив
Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
ХАРЕСВА ЛИ ВИ НОВОТО ЛОГО НА "ПЛОВДИВ 2019"?
Гениално е !
Адекватно е на творческия потенциал на града
Нищо не струва
Това ли ни е проблемът?
За какво става дума?
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: