Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на 12.07.2018
Източник: ПОТВ 08:54 / 12.07.2018
© архив

1. 18XI-285/04-07-2018 - Одобряване на невъзстановени разходи по проект 'Качествена грижа-достоен живот' с бенефициент :Община Пловдив-р-н 'Западен', номер на договора BG05М9ОР001-2-002-0196-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2-002 'Независим живот' по ОП 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020, в размер на 4427,93 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2018 г.

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

2. 18XI-287/04-07-2018 - Разходи за заплати за 2018 г., разпределени по месеци, в някои от дейностите и заведенията по бюджета на община Пловдив

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18

          

3. 18XI-278/27-06-2018 - Приемане на структура в дейност 122-общинска администрация в р-н 'Западен'- община Пловдив и дейност 898 'Други дейности по икономиката ' в р-н 'Западен'- община Пловдив

Вносител: инж.Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

4. 18XI-288 /04-07-2018 - Промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г.                        

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

5. 18XI-298/05-07-2018 - Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на МБАЛ ‘Св.Мина-Пловдив' ЕООД

Вносител: Розалин Петков - Зам. кмет 'ОИЗЕУО'

6. 18XI-294/05-07-2018  - Отчет по чл.19 /8/ от Учредителния акт на Общинска фондация 'Пловдив 2019' за второто тримесечие на 2018 г.

Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

7. 18XI-295/05-07-2018 - Даване на съгласие за изграждане на паметник на професор Кирил Дженев пред сградата на Фолклорен ансамбъл Тракия , гр.Пловдив

Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

   

8. 18XI-289/05-07-2018 - Обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. 'Цар Симеон, в уличното пространство между о.т.571А и о.т.571Б, в кв. 2а по плана на ЮИПЗ, гр. Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.539.704 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-4385/20.06.2017 г. на началника на СГКК Пловдив, с площ от 171 кв.м., с трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване -за складова база, стар идентификатор 56784.539.558, попадащ в уличното пространство между о.т.571А и о.т. 571 Б от кв.2а по плана на ЮИПЗ, гр. Пловдив, за частна общинска собственост.       

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

    

9. 18XI-292 /05-07-2018 - Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ I зеленина, кв. 367 по плана на 'Младежки хълм, град Пловдив(ПИ с идентификатор 56784.522.3630)

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

10. 18XI-293/05-07-2018 - Допълнение на 'Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публични пространства на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад 'Централен, ул. 'Княз Александър I Батенберг, площад 'Римски стадион, ул.'Райко Даскалов - до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства' - в обхвата на Зона А  

Вносител: Розалин Петков-Зам.-кмет , ЗА Кмет съгласно заповед №18ОА1484/02.07.18г.

11. 18XI-238/04-06-2018 - Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.507.348 по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.09г. на ИД на АГКК, с площ от 300кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За първостепенна улица, стар идентификатор: 56784.507.359, номер по предходен план: 358, с местонахождение гр. Пловдив, бул.'България'(отл. за следващо заседание от заседанието на ОбС на 19. 06. 2018 г.)

Вносител: Розалин Петков -Зам.-Кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет съгласно заповед №18ОА1191/31.05.18г.

12. 18XI-280/29-06-2018 г. - Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема, във връзка с приемане на променени маршрутни разписания на основни градски автобусни линии с №№ 15, 17, 18, 21, 113, 222, 29, 37, 99, 9, 26 и 44 от вътрешноградския транспорт на територията на община Пловдив

Вносител: инж.Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

13. 18XI-290/05-07-2018 - Избор на управител на 'Диагностично - консултативен център IV-Пловдив' ЕООД - търговско дружество със 100% участие на община Пловдив           

Вносител: Розалин Петков  - Зам.-Кмет на Община Пловдив ОИЗЕУ

14. 18XI-281/29-06-2018 г. - Даване разрешение на управителя на 'Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I- Пловдив' ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК 'Уника' АД и застраховка  'Професионална отговорност на медицински персонал' за 2018 г. със ЗАД 'ОЗК- Застраховане АД.

Вносител: Розалин Петков - Зам. кмет 'ОИЗЕУО'

15. 18XI-282/29-06-2018 - Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', УПИ XXXVI511.242, общ.обслужване от кв.16 по плана на ЖК 'Кишинев', представляващ сграда с идентификатор 56784.511.242.1, застроена площ 762 кв.м., попадаща в поземлен имот с идентификатор56784.511.242 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ 955 кв.м., актуван с АОС № 1133 от 10.10.2014 г.

Вносител: Димитър Колев- Кмет на район 'Западен', гр. Пловдив

16. 18XI-273 /15-06-2018 - Вземане на решение за допълване на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет - Пловдив, чрез допълване на раздел ІІ, т. 1. 2. 1; раздел ІІ, т. 2 в частта на т. 2. 1.1. и т. 2.4. 1

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

17. 18XI-272 /15-06-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на 'Агенция по заетостта' на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Ландос' № 6

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

18. 18XI-296/05-07-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Национална агенция за приходите, със седалище и адрес на управление :гр.София, бул.'Княз Александър Дондуков' № 52 на следните имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26 и № 28, за нуждите на Главна дирекция 'Фискален контрол', осъществяваща дейността си на територията на ТД на НАП Пловдив, а именно:  1. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.144, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 141,50 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от четири стаи, склад,канцелария, две тоалетни, две тераси и антре, актуван с акт за чос № 1646/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 2. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.145, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 90,20 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от една зала, актуван с акт за чос № 1647/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 3. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.148, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 51,16 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от едно помещение, актуван с акт за чос № 1653/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 4. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.150, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 211,70 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 28, състоящ се от една зала, актуван с акт за чос № 1650/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

19. 18XI-286/04-07-2018 - Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сградата на ОУ 'Димитър Димов' гр.Пловдив, с местонахождение гр. Пловдив, р-н 'Северен', ул.'Ген.Кутузов' № 2, разположен на първи училищен етаж, с площ от 16 кв.м. с предназначение -стоматологичен кабинет, при граници за обекта : от ляво-стая на охраната, от дясно -кабинет

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

20. 18XI-274/26-06-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул. … самостоятелен обект с идентификатор 56784.511.1038.1.21, на правоимащите наематели

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

21. 18XI-275/26-06-2018 г. - Вземане на решение за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул.'Орфей' №6, ……, жилище, апартамент, включен във фонд 'Настаняване под наем' на правоимащата наемателка

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

22. 18XI-276/26-06-2018-Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Източен', ул. 'Варвара' № 25, ……с предназначение на обект: жилище, апартамент, включен във фонд 'Настаняване под наем', на правоимащите наематели

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

23. 18XI-279/29-06-2018 - Вземане на решение за прекратяване съсобственост в поземлен имот с идентификатор 56784.523.203 с площ от 187 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на 'Трета градска част', гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' № 43 и в ПИ с идентификатор 56784.523.205 с площ от 54 кв.м. попадащ в улична регулация, чрез замяна на 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.523.203 с площ от 187 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на Трета градска част, гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' № 43 общинска собственост и ПИ с идентификатор 56784.523.204 с площ от 3 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на Трета градска част, гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' общинска собственост, срещу 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 56784.523.205 с площ от 54 кв.м., попадащ в улична регулация, собственост на заявителите

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

24. 18XI-299/05-07-2018 - Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

25. 18XI-300 /06-07-2018 - Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.16 по плана на кв.'Каменица' гр.Пловдив     

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

26. 18XI-297/05-07-2018 - Отпускане на 11,355 лв. от бюджета на община Пловдив за 2018 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования, съгласно Протокол № 2 от 25.06.2018 г. на назначената от Кмета на община Пловдив комисия

Вносител: Стефан Стоянов-Зам.кмет ОБРЕПМС

27. 18XI-277/27-06-2018 - Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, приета с решение № 22 от 17.02.2005 г.    

Вносител: Георги Титюков-Зам.кмет 'СМДСП'

28. 18XI-291/05-07-2018 - Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №227, взето с Протокол №11/19.06.2018 г. на Общински съвет - Пловдив

Вносител: Георги Титюков - Зам.Кмет 'Спорт, младежки дейности и соц.политика

29. 18XI-284/03-07-2018 - Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване

Вносител: Георги Титюков - Зам.Кмет 'Спорт, младежки дейности и соц. политика'

30. 18XI-283/02-07-2018 - Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив            

Вносител: Емил Русинов -Председател на комисията по чл.7 от Правилника за ФПСДРП

Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕБОРИ ИВАН ТОТЕВ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА БОРБА ЗА КМЕТСКИЯ ПОСТ ПРЕЗ 2019
Здравко Димитров
Районен кмет от ГЕРБ
Славчо Атанасов
Борислав Инчев
Дани Каназирева
Йордан Иванов
Друг десен кандидат
Кандидат на БСП
Само обединен опозиционен кандидат
Никой не може да го пребори
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: